cat and chocolate

อันตราย!! ทำไมแมวถึงกินช็อกโกแลตไม่ได้

Theobromine คือสารในช็อกโกแลต ที่ส่งผลให้หัวใจเต้นแรงและเร็ว ทำให้เหงื่อไหลออกมามาก ถ้าเกิดสัตว์เลี้ยงกินเข้าไปในปริมาณที่มาก จะทำให้มีอาการ อาเจียน ท้องเสีย หายใจถี่ ปัสวะบ่อย กระวนกระวายและอาจตายได้ แมวจึงไม่ควรที่จะกินช็อกโกแลตเพราะร่างกายของแมวไม่สามารถกำจัดสาร Theobromine จากช็อกโกแลตได้เร็วเหมือนสัตว์ชนิดอื่น

สาร Theobromine เป็นสารที่พบในช็อกโกแลต ชา โคล่าและอาหารอื่นๆ สาร Theobromine ที่พบในช็อกโกแลตนั้นมีน้อยจึงไม่เป็นอันตรายแก่มนุษย์เมื่อรับประทานเข้าไปในปริมาณที่มาก แต่สำหรับสัตว์นั้นที่มีกระบวนการเมแทบอลิซึ่มช้า แม้กินเข้าไปในปริมาณที่น้อยก็เกิดพิษได้ และส่วนมากสัตว์เลี้ยงมักตกเป็นเหยื่อของช็อกโกแลตเพราะมนุษย์อย่างเราๆมักจะชอบให้กินของที่ผิดๆ ซึ่งพิษนี้อาจทำให้สัตว์เลี้ยงตายได้ ถ้าสัตว์เลี้ยงกินเข้าไปสาร Theobromine มันจะอยู่ในกระแสเลือดถึง 20 ชั่วโมง หากเห็นอาการเริ่มต้น ภายใน 2 ชัวโมงควรทำให้สัตว์เลี้ยงอาเจียนและพาไปพบแพทย์ในทันที