โรคไข้หัดแมว

โรคไข้หัดแมว มีได้หลายชื่อ เช่น โรคไข้แมว โรคลำใส้อักเสบในแมว เป็นต้น เหตุที่เรียกเช่นนี้เพราะโรคนี้ทำให้มีไข้สูงอย่างเฉียบ พลัน เม็ดเลือดขาวต่ำมาก มีการอาเจียน ท้องเสีย(อาจถ่ายเป็นเลือด สดๆ)ทำให้ร่างกายแมวขาดน้ำ แมวที่เป็นโรคนี้มีโอกาสรอดต่ำมาก โดย เฉพาะในกลุ่มแมวที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

สาเหตุ

เกิดจาก Parvovirus ใน Family Parvoviredac1o เชื้อที่ทนทานในสภาพแวดล้อมทั่วๆไปได้ดีมาก และสามารถอยู่ได้นานเป็น ปี แต่เชื้อนี้สามารถทำลายด้วย 70% แอลกอฮอล์ คลอเทอร์นารีแอมโมเนีย โซเดียมไฮโปคลอไรด์ ไวรัสมีชนิดเดียวแต่มีหลายเสตรน ซึ่งแต่ละเสตรนจะก่อให้เกิดความรุนแรงได้ไม่เท่ากัน ระบาดวิทยา โรคนี้มักเกิดหลังหย่านม 2-3 เดือนเนื่องจากช่วงกินนม ลูกแมว ยงสามารถรับภูมิคุ้มกันจากแม่ได้ แต่ในกลุ่มของแมวโตมักพบว่ามีโอกาสเป็นได้ตลอด ความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากแม่ เสตรนของเชื้อไวรัสและการแทรกซ้อนของเชื้อ

การติดต่อ

การติดต่อโดยตรง (Direot contact) หมายถึงการติดต่อจากแมว ป่วยไปยังแมวตัวอื่นจากการสัมผัสโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางอุจจาระ ภาชนะใส่อาหาร น้ำ กรุง หรือที่ขับถ่ายของแมว การติดต่อโดยทางอ้อม (Indirect contact) หมายถึงการติดต่อโดย ผ่านตัวนำ เช่น การติดจากเสื้อผ้า มือ รองเท้าของผู้เลี้ยง หรือสัตวแพทย์ ผู้รักษา แมลงวันหรือแมลงอื่นๆ ก็อาจเป็นตัวนำโรคได้

การรักษา

Three years old Chartreux cat on the green chair, looking angry

การรักษาคือการรักษาตามอาการ (Symtomatic treatment) และ การพยาบาล (Nursing care) ที่ดีจนกระทั้งแมวสามารถสร้างภูมิต้านทาน จนพอที่จะหายจากโรคได้ การป้องกัน ปัจจุบันมีการใช้วัคซีนในการฉีดป้องกันโดยวัคซีนนี้จะรวมกับวัคซีน ป้องกันโรคทางเดินหายใจแมว โรคช่องปากและลิ้นอักเสบ และวัคซีนบาง ชนิดยังรวมโรคตาเจ็บ (Chlamydia) เข้าไปด้วย โดยแนะนำให้ฉีดวัคซีน นี้เมื่อลูกแมวมีอายุ 2 เดือนขึ้นไป และต้องมีการกระตุ้นโดยการฉีดวัคขีน เข็มที่สองห่างจากวีคซีนเข็มแรก 2 – 4 สัปดาห์